Главиница

map-glavnitza
Община Главиница е разположена в североизточната част на Република България. В съответствие с административно-териториалното деление на страната тя попада в Силистренска област.

 

Територията на общината е 481 квадратни км. Към тях спадат 271260 дка земеделски фонд и 138 641 дка горски фонд. В общината има 23 населени места със за емана от тях площ в размер на 71099 дка.

Общият брой на населението е 13 848 души. То е съставено от българи, турци и роми.

На територията на общината хотели, почивни домове, атракционни и природни паркове няма. Селският туризъм също не е развит.

Защитена местност е “Блатото край село Малък Преславец”. То е обявено е за такава със Заповед № РД – 411 от 28.04.2004г. на Министъра на околната среда и водите (обн., ДВ бр.48 / 04.06.2004г.).

Блатото “Малък Преславец” разположено на 412 км. по р. Дунав и на 3-4 км. от едноименното село. Намира се на около 20 км. западно от езерото “Сребърна” и е отделено от р. Дунав с дига. Източната страна на блатото е в съседство с обработваеми площи, южната му граница се очертава от смесена гора, западната е дигата, която го отделя от реката, а северната ширина се определя от шосеен път, водещ от селото до пристанището. Общата площ на блатото е 38,5 ха. Трябва да се отбележи, че по структура и строеж то прилича много на езерото “Сребърна”. Геоложката му история е много интересна. Преди около един милион години североизточната част на дунавската равнина е вече суша. Върху тази суша се е образувало езерото благодарение на ерозионната дейност на кватерната река, която е отмивала съществуващите там гетски пясъци. Последните са нестабилни и неспоени, лесно се рушат и поддават на свличане и промиване. Този процес разширява устието на реката и намалява скоростта на течението, а носените пясъци формират пясъчна коса. Блатото има обширно водно огледало и малка заливна тераса, която при покачване на водите се увеличава.

Климатът на този район се характеризира със студена снежна зима, през която блатото замръзва. Лятото е горещо и сухо и блатото губи част от водите си.Поради равнинния си релеф и широката си отвореност на север през зимата тук безпрепятствено нахлуват студени ветрове. Средните януарски температури са минус 22-23 градуса С. Летните температури са високи, но средните са + 22-26 градуса С, най-високите 35-38 градуса С. Валежните суми са 560 мм. Характерни за късната есен и ранната пролет са продължителните мъгли. От непериодичните климатични явления са сланите през пролетта и есента.

По настоящем водозахранването на блатото е от повърхностно течащи води, вероятно и на подпочвени извори. Водната му повърхност е над средното дунавско ниво. Дълбочината му в северозападната част достига 5 м. Наклонът на дъното в южните части е около 2 градуса, което води до резки промени на водната площ при леко покачване на водите.

Около блатото могат да се видят следните растителни видове: синя жлъчка, пореч, червена детелина, дребна и издута водна леща, безкоренчеста волфия, вногокоренчеста спиродела, плаващ роголистник, водно лютиче, теснолистен и широколистен папур и безспорно растението номер едно на блатото – бялата водна лилия.Най-богат е птичия свят през пролетта и лятото. Могат да се видят гривеста чапла, малка и голяма бяла чапла, сива чапла, ням лебед, белобуза рибарка, през цялата година – тръстиков блатар, мишелов, ливаден блатар, кос, сокол, белочела водна кокошчица /лиска/ – нейното присъствие говори, че водите на блатото са чисти. Още белоока потапница, голям гмурец, лятно бърне, корморан, воден бик.

Блатото “Малък Преславец” е обявено за природна забележителност със заповед № 310 от 19.04.1986 година на КОПС.

Община Главиница се намира в областта на умерен климат. Средните месечни температури не надвишават 25°С и не спадат под 1°С. Средната годишна температура е 12.4°С. Средните абсолютни минимални температури за годината са минус 1°С, а за януари – минус 15°С. Средните абсолютни максимални температури са 24.7°С, като през юли достигат 35°С. Абсолютните минимални температури са около минус 18°С, като най-ниската е през февруари – минус 12.8°С. Пролетта настъпва рано – през първата половина на март. Тогава настъпва и устойчивото задържане на температурата на въздуха над 5°С.

Сумата от вегетационните валежи е 645.5 л в гр. Главиница (Метеорологична станция – Кубрат) и е изключително равномерно разпределена през годината. Валежният максимум (70.9 и 82.9 л/м2) е през май и юни, а валежният минимум – през октомври (32.3 л/м2). През периода на активната вегетация на зимните и пролетните зърненожитни култури – април и юли, падат около 40-41% (264.8 л) от общите валежи, което гарантира много добра водообезпеченост на растенията и получаването на добри резултати от отглежданите сортове. През периода на активната вегетация на окопните култури (царевица, слънчоглед) падат 57-58% (371.5 л) от общите годишни валежи, което осигурява пълна изява на продуктивните възможности на отглежданите сортове и хибриди.

Периодът есен-зима-ранна пролет не е безводен – 274.0 л, или 42.5%, което осигурява добри условия на растежа и развитието на есенните зърненожитни култури.

В относителната влажност на въздуха съществени различия през отделните периоди не се наблюдават. Тя се движи от 68.5-69.1% през периода април-септември до 80.8-81.1% през есенно-зимния период, като средногодишната относителна атмосферна влажност е 75.0%.

Община Главиница разполага с добре развити и поддържани спортни съоръжения. Изградените спортни бази в с. Зафирово и гр. Главиница през 1984-1987 г. за ученическа селска спартакиада дават възможност за провеждане на спартакиади от републикански мащаб за следните спортове: футбол, волейбол, баскетбол и лека атлетика. Освен спортните комплекси на гр.Главиница и с. Зафирово, на територията на общината съществуват и хиподрума (стадиона) в с.Сокол и спортно съоръжение в с.Ножарево. През 2005г. в община Главиница ще се проведе Национална спартакиада за малките общини.