Маркетингова стратегия

Контекст

Стратегията е разработена по проект „Опознай пътя на водата“, възложен от „Център за иновативни практики” и финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 455/28.10.2014 г. по мярка 4.1. "Развитие на рибарските области" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Р България, финансирана от Европейския фонд за форибарство за Програмен период 2007 - 2013 г.

Сегашно положение

Силни страни

 • богато биоразнообразие
 • културно-историческо наследство
 • етно-културна пъстрота
 • храмове на различни религии
 • автентичен фолклор и кухня
 • традиция в риболова
 • пристанище и лодкостоянки
 • ресурс от хора в трудоспособна възраст
 • активна читалищна дейност
 • висок потенциал за еко- и орнитоложки туризъм

Слаби страни

 • липса на солидна традиция в туризъма
 • липса на общ за областта бранд и продукт
 • недостатъчно места за настаняване
 • слабо развита информационна система за туристи
 • несоциализирани археологически обекти
 • затруднен достъп до защитените територии и островите

Възможности

 • експониране на уникални природни и културно-исторически обекти
 • диверсифицирано развитие на места за настаняване (хотелски комплекси, къщи за гости, къмпинг зони)
 • съвместни туристически продукти с Румъния
 • развитие на алтернативно и био-земеделие
 • изграждане на съоръжения за водни спортове и риболов

Заплахи

 • недостатъчно добра икономическа конюнктура
 • изоставане в развитието на икономика на знанието
 • задълбочаване на демографския проблем и трудовата емиграция
 • изоставане и загуба на предимство пред конкурентни туристически дестинации
 • сезонност на туристическия сектор

ако гражданите на страната бяха 100:

 • 16 са чували за рибарската област
 • 27 са чули за тракийската могилна гробница в Бабово, но само 4 са я посетили
 • 21 знаят за Сяновския манастир „Св. Марина“, но само 4 са били там

ако туристическите агенти бяха 100:

 • 36 са чували за античната крепост „Трансмариска“
 • 35 знаят за тракийската могилна гробница в Бабово
 • 33 са чували за Етнографския музей „Дунавски риболов и лодкостроене“
 • 43 не знаят за нито една забележителност

Визия

Мисия

 • превръщане на рибарската област в модерна и привлекателна европейска дестинация
 • разнообразие на туристическото предлагане, свързано с водата, пречупено през емоционалния фокус на културните изживявания

Стратегически цели

 • Нарастване на приходите от туризъм
 • Увеличаване на дела на вътрешния пазар
 • Намаляване на сезонността на туризма
 • Съхранение и експониране на културно-историческите и археологически обекти
 • Опазване на природата

Воден и речен туризъм

за млади и активни хора от България, Румъния и Европа

 • изграждане на съоръжения за практикуване на любителски водни спортове
 • създаване на водни атракциони
 • зони за почивка край река или езеро с места за настаняване
 • туристически маршрути по вода

Културен туризъм

за всички млади и възрастни, които се вдъхновяват от историята

 • запазване и развитие на фолклорните и кулинарни традиции
 • широко огласяване на уникалните празници и събития
 • социализиране на културно-исторически и археологически обекти
 • разработване на маршрути и пакети, свързани с културно-историческото наследсто

Еко туризъм

за търсещите автентично преживяване сред природата

 • социализиране на уникални природни обекти в защитените зони
 • създаване на зелени училища
 • увеличаване и разнообразяване на екопътеките и маршрутите
 • електронен каталог с карти и видео
 • регламент за водачи и познавачи на природните обекти и за екскурзоводи

Ловно-рибарски туризъм

за любителите на лов и риболов

 • специализиране на стопанства за нуждите на туризма
 • оборудване на лодкостояки и изграждане на нови
 • празници на риболова, рибаря, реката
 • туристически пакети за еждународен лов и риболов

Орнитоложки туризъм

за любителите по света на много и редки видове

 • изграждане на зони и съоръжения за наблюдение
 • видеофилм за птиците
 • разработване на образователни програми, маршрути и пакети
 • дружество - приятели на птиците

Поклонически туризъм

за хората, които следват религиозната традиция и ритуал

 • картиране на църкви, джамии, тюрбета
 • популяризиране на храмовете чрез интернет сайт
 • подобряване на средата край религиозните храмове
 • туристически продукт – религиозни вярвания и легенди

Общински планове

Сливо Поле

 • диверсификация на икономическите дейности и развитие на туристическия сектор
 • съхраняване на културно-историческото наследство
 • популяризиране на био- разнообразието

Главиница

 • създаване на закрити лодкостоянки
 • социализиране на блато „Малък Преславец“
 • развитие на речното дело и рибарството

Тутракан

 • създаване на мрежа от екопътеки и коридори за велотранспорт, панорамни площадки, места за отдих
 • устройване на места за къмпингиране в района на Тутракан, селата по поречието на р. Дунав
 • утвърждаване на събитийния културен календар като туристическа атракция

Основни дейности

 • разработване на марка (бранд) на рибарската област;
 • създаване на основен туристически портал и информационни центрове;
 • разработване на туристически продукти и пакети от услуги;
 • създаване на рекламни материали и провеждане на рекламни кампании 
 • разработване на специализирани стратетегии и планове по пазари;
 • социализиране на природни и културно-исторически обекти;
 • постоянно подобряване на качеството на туристическите продукти и услуги.