ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ „КАЛИМОК-БРЪШЛЕН“

1 звезда2 звезди3 звезди4 звезди5 звезди (1 гласували, средно: 3,00 от 5)
Loading...

Kalimok
Според плана за управление на Защитена местност “Калимок-Бръшлен” 2006-2016 година, местността е с площ от 5771.6 хектара и включва земи от гр. Тутракан, с. Цар Самуил, с. Нова Черна, с. Старо село, с. Ряхово, с. Г. Враново, с. Бабово и с. Бръшлен.
Защитената местност е разположена по цялата дължина на бившата Тутраканска заливна низина, между Бобово и Тутракан и включва всички български дунавски острови в тази част на р. Дунав: Мишка, Малък Бръшлен, Пясъчник, Безименен, Калимок и Радецки. Районът попада на територията на две общини – Сливо поле и Тутракан, в две области – Русе и Силистра.
За територията е характерен умерено-континентален климат със значително годишно колебание на температурата. През зимата настъпват силни застудявания, а през лятото се регистрират големи горещини. Количеството влага във въздуха характеризира района като сравнително сух. Абсолютната влажност през лятото е три пъти по-висока отколкото през зимата.
На територията на община Тутракан се среща голямо разнообразие от почви: алувиални, алувиално-ливадни, ливадно-блатни, торфено-блатни, черноземни. Подходящи са за отглеждане на зеленчуци, зърнени и фуражни култури, лозя и други.
На някои от островите се срещат средноевропейски гори от бяла върба. По островите са разпространени източноевропейски тополово-върбови гори. Интензивни тополови култури се срещат в района на бившето Бръшленско блато, по островите Малък Бръшлен, Калимок, от външната страна на Дунавската дига.
Местността се характеризира със забележително биоразнообразие.

Екосистеми и биотопи

По Palaearctic Classification са представени 28 типа местообитания от различно йерархично ниво, принадлежащи към 10 основни единици. По EUNIS Classification са представени 23 типа местообитания от различно йерархично ниво, принадлежащи към 6 основни единици.

Флора и растителност

Водорасли (брой) 109
Мъхове (брой) 10
Гъби /макромицети (брой) 16
Лечебни растения (брой) 179
Висши растения (брой) 380
Растения с природозащите статус (брой) 16
ИЗТОЧНИК: Проект за управление на дунавските влажни зони (EuropeAid/115321/D/SV/BG), 2006

Установени са 380 таксона, в т.ч. 376 вида и 4 вида с по два подвида. Видовете са разпределени в 240 рода, принадлежащи към 76 семейства.

Установени са 16 растителни вида с природозащитен статус. 6 вида са от категория „застрашен“, 6 – категория „рядък“ от Червената книга на Бългаия. Обект на специална грижа са Бяла водна лилия, Бърдуче, Южна мехурка, Разковниче, Дяволски орех, Щитолистни какички, Плаваща лейка, Едноплоден хрян, Целолистен повет.
Фауна

Безгръбначни (брой) 500
Риби (брой) 67
Земноводни (брой) 10
Влечуги (брой) 11
Птици (брой) 207
Бозайници (брой) 46
ИЗТОЧНИК: Проект за управление на дунавските влажни зони (EuropeAid/115321/D/SV/BG), 2006

Районът е значимо местообитание на някои редки в европейски мащаб видове риби като Eudontomyzon danfordii, Acipenser nudiwentris, Acipenser ruthenus, Acipenser sturio, Acipenser stelatus, Acipenser guldenstaedtii, Husho husho, Lota lota и други. Много рядък вид са 10, застрашен вид – 10. Обект на специална грижа са есетровите, щипоците, михалца, върловка, дивия шаран.
В Червената книга на България са записани един вид земноводни и 1 вид влечуги.
29 вида птици са обект на специални мерки: Червеноврат гмурец, Черноврат гмурец, Голям воден бик, Ръждива чапла, Малка бяла чапла, Сива чапла, Нощна чапла, Блестящ ибис, Лопатарка, Голям корморан, Малък корморан, Сива гъска, Червен ангъч, Сива патица, Белоока потапница, Орел рибар, Кокилобегач, Северен славей, Белочела рибарка и други.
В местността са установени 6 вида прилепи с висок природозащитен статус. Редки видове са Лалугер, Сънливец, Голям хомяк, Видра, Пъстър пор, Степен пор и други.

3

Оставете коментар

You must be logged in to post a comment.